Gedragsregels


Gedragsregels
Het is de schrik van iedere sportvereniging: Kinderen die tijdens lessen of uitjes te maken krijgen met pesten, (fysieke) intimidatie of erger. Circus Apeldoorn staat bekend als organisatie waar kinderen zich veilig voelen. Dat is voor ons van het grootste belang en dat willen we ook graag zo houden. Van belang hierbij is het bespreekbaar maken en actief beleid voeren.
Onderstaande afspraken zijn voor ons een logische insteek van onze lessen. Ze zijn gebaseerd op de gedragscode van NOC*NSF. De docenten en begeleiders van Circus Apeldoorn onderschrijven deze regels en hebben regelmatig overleg met elkaar.
Van al onze begeleiders, docenten en vrijwilligers verlangen wij een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag).

Afspraken:

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.
 • De begeleider is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies.
 • De begeleider is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet.
 • De begeleider respecteert het privéleven van de sporter. De begeleider dringt niet verder in het privéleven van sporters door dan noodzakelijk is.
 • De begeleider gaat met respect om met de sporter.
 • De begeleider tast niemand in zijn waarde aan. De begeleider onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. De begeleider maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. De begeleider sluit niemand buiten en is tolerant.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de minderjarige sporter zijn onder geen beding geoorloofd. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.
 • De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider drinkt tijdens het coachen van sporters geen alcohol en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Vertrouwenspersoon
De insteek is dat iedereen binnen Circus Apeldoorn (cursisten, ouders, docenten, bestuur, vrijwilligers, etc) in gesprek blijft met elkaar. Samen creëren en behouden we een klimaat waar iedereen zich prettig bij voelt. Indien wenselijk kan contact gezocht worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon van Circus Apeldoorn is Tjin Li Wang. Zij is in het dagelijks leven leerkracht, coach en trainer. Zij is te bereiken via e-mailadres vertrouwenspersoon@acrodoorn.nl

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via info@circusapeldoorn.nl.